Kontaktujte nás pre vytvorenie
nezáväznej cenovej ponuky zdarma

0944 532 555
info@easy-stahovanie.sk

Zásady ochrany osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tomáš Blaško (živnostník) rešpektuje súkromie všetkých návštevníkov webovej stránky easy-stahovanie.sk. Nižšie uvedené informácie sa týkajú typu zbieraných dát a spôsobov ich využitia. Tomáš Blaško (živnostník) zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje návštevníkov v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a len v technicky potrebnom rozsahu.

2. ZBER, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tomáš Blaško (živnostník) zbiera iba tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá návštevník svoj dobrovoľný súhlas (ktorý je možné kedykoľvek zrušiť). Vyjadrením súhlasu návštevník zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami v oblasti spracovania osobných údajov:

Otvorením webovej stránky easy-stahovanie.sk sa niektoré údaje uchovávajú automaticky za účelom sledovania internej štatistiky. Tieto údaje zahŕňajú napríklad dĺžku návštevy webovej stránky, meno poskytovateľa pripojenia na internet, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, operačný systém počítača, verziu softvéru vášho prehliadača, ktorý používate k prístupu na internetovú stránku easy-stahovanie.sk, geografické údaje alebo ďalšie internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste internetovú stránku easy-stahovanie.sk otvorili. Zdrojom týchto údajov o používaní je služba Google Analytics (viac o tejto službe v bode 4). Tieto zbierané údaje môžu byť využité za účelom analýzy používania webovej stránky a služieb, ale vždy bez použitia akýchkoľvek osobných údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú z pravidla iba vtedy, ak boli poskytnuté anonymne. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a oprávnené záujmy – monitorovanie a zlepšovanie webovej stránky easy-stahovanie.sk, ako aj našich služieb.

Ak nám vaše osobné údaje dobrovoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke easy-stahovanie.sk, tieto použijeme iba za účelom komunikácie alebo prípadnej cenovej ponuky a zároveň tieto údaje nespracujeme, nepoužijeme ani neprevedieme žiadnej tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi, prípadne nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom vyhlásení. Osobné údaje poskytneme tretím stranám výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím, resp. iným rozhodnutím verejnej moci.

Webová stránka easy-stahovanie.sk má hostingovú službu u spoločnosti Webhouse, s.r.o. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Webhouse, s.r.o. nájdete na:

https://www.webhouse.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/

Akékoľvek zmeny týkajúce sa podmienok o ochrane osobných údajov spoločnosti Webhouse, s.r.o. zverejníme na našej webovej stránke.

3. BEZPEČNOSŤ

Tomáš Blaško (živnostník) uchováva vaše údaje v bezpečí a uskutočňuje všetky dostupné a zmysluplne preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. V niektorých prípadoch na spracovanie osobných  údajov využívame aplikácie tretích strán (Google Analytics), ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký, resp. vyšší štandard ako ten, ktorý je popísaný v tomto dokumente.

4. COOKIES

Cookies predstavuje súbor obsahujúci identifikátor, ktorý posiela webový server do webového prehliadača a zároveň je prehliadačom uložený. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by identifikovali konkrétneho návštevníka, ale osobné údaje, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s údajmi uloženými v cookies a získanými z nich.

Webová stránka easy-stahovanie.sk zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a štatistické účely pomocou technológie spoločnosti Google. Tieto údaje je možné použiť na vytvorenie “pseudonýmnych” používateľských profilov. Cookies môžu byť nastavené, ale aj vymazané či odmietnuté vo vašom prehliadači alebo v pätičke webovej stránky easy-stahovanie.sk.

Účely, na ktoré cookies využívame:

  1. analýza – súbory cookies využívame na analýzu spôsobu používania a výkonnosti našej webovej stránky,
  2. overovanie – súbory cookies využívame na vašu (neosobnú, nekonkrétnu) identifikáciu pri návšteve webovej stránky easy-stahovanie.sk a počas navigácie na nej,
  3. súhlas s cookies – súbory cookies využívame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky easy-stahovanie.sk.

Bez výslovného súhlasu návštevníkov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (ako aj iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

5. OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tomáš Blaško (ako osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov) zlikviduje všetky uchovávané osobné údaje po uplynutí zákonom určenej doby, ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude za účelom internej štatistiky potrebovať. Ako návštevník máte právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti odvolať. Za týmto účelom pošlite e-mail na adresu info@easy-stahovanie.sk alebo list na adresu Bašovce 39, 922 01 Bašovce. 

6. VEREJNÝ REGISTER SPRACOVANIA

Osoba zodpovedná za ochranu vaśich osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

  1. Názov zodpovednej organizácie: Tomáš Blaško (živnostník)
  2. Zodpovedná osoba: Tomáš Blaško
  3. Adresa zodpovednej organizácie: Bašovce 39, 922 01 Bašovce, Slovenská republika
  4. Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania a využívania osobných údajov: Predmetom činnosti je online marketing vrátane optimalizácie pre vyhľadávače, online reklamy a tvorby webových stránok. Účelom zhromažďovania, spracovania a využívania vašich osobných údajov je analýza používania webovej stránky easy-stahovanie.sk a využívanie štatistík s cieľom poskytnutia lepších služieb. Osobné údaje (napríklad z kontaktného formulára) zhromažďujeme, spracovávame a využívame aj na komunikáciu a prípadnú cenovú ponuku.
  5. Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov: Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov (návštevníkov), dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).
  6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým na žiadosť môžu byť údaje sprístupnené / oznámené: Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, ako aj iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG a externí poskytovatelia služieb pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).
  7. Termín pravidelného výmazu dát: Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonom stanovených lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia sa vymazávajú vtedy, ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4)

7. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránku so zásadami spracovanie osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete v ktoromkoľvek momente vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké osobné údaje o vás spracovávame a prečo.

Ak sa z vašej strany niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak si myslíte, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne alebo nechcete všetky údaje vymazať alebo ak vyjadríte, resp. vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete aj rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste mali záujem svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na tento výkon potrebujeme aspoň 30 dní.

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky osobné údaje o vašej osobe zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme taktiež 30 dní.

V niektorých konkrétnych prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a musíme napríklad evidovať vystavené daňové doklady (faktúry) po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať vo forme e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie z našej strany napraviť.